تخریب یک واحد تجاری به دلیل ساخت و ساز غیر اصولی

تخریب یک واحد تجاری به دلیل ساخت و ساز غیر اصولی

تخریب یک واحد تجاری به دلیل ساخت و ساز غیر اصولی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه4، به دلیل عدم رعایت آئین نامه 2800و ساخت و ساز غیر مجاز  ، یک باب واحد تجاری تخریب گردید.

در راستای اجرای آرای کمیسیون ماده صد شهرداریها و همچنین  قوانین و ضوابط شهر سازی  و با عنایت به صدور رای  تخریب توسط کمیسیون ماده صد و پس از طی مراحل قانونی و هماهنگی با مراجع قضائی یک باب مغازه  واقعدر خیابان اسکان توسط واحد اجرای احکام منطقه 4 با همکاری نیروی انتظامی ،اداره اجرائیات و واحد عمران منطقه تخریب گردید.