مناقصه زیرسازی،جدول گذاری و آسفالت خیابان شهیدان باروتکوب زاده(تجدید شد)

مناقصه زیرسازی،جدول گذاری و آسفالت خیابان شهیدان باروتکوب زاده(تجدید شد)


مناقصه زیرسازی،جدول گذاری و آسفالت خیابان شهیدان باروتکوب زاده(تجدید شد)

جهت دریافت دعوتنامه و اسناد مناقصه مربوط به  زیرسازی،جدول گذاری و آسفالت خیابان شهیدان باروتکوب زاده کلیک کنید.(تجدید مناقصه)