مناقصه تکمیل و تجهیز بلوار ها و خیابان ها در سطح ناحیه یک منطقه سه