معاونت ها

  • معاونت اداری و مالي
  • معاونت برنامه ریزی و توسعه
  • معاونت خدمات شهری
  • معاونت حمل و نقل و ترافیک
  • معاونت شهرسازی و معماری
  • معاونت فنی و عمرانی