مطالبه 000/000/000/226ریال از معوقات شهرداری طی سه ماه منتهی به فصل زمستان

مطالبه 000/000/000/226ریال از معوقات شهرداری طی سه ماه منتهی به فصل زمستان

مطالبه 000/000/000/226ریال از معوقات شهرداری طی سه ماه منتهی به فصل زمستان

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه4، حسب دستور مهندس مشایخی ،مبنی بر ضرورت پیگیری مستمر و مجدانه مطالبات معوق شهرداری،کارگروه درآمدی منطقه باقید فوریت وبه صورت ویژه موضوع را در دستور کاری خود قرارداده و ظرف مدت سه ماه ، بیش از120پرونده در این کارگروه بررسی،جمع بندی  و جهت طرح در کمیسیون ماده 77 به اداره در آمد های عمومی شهرداری ارسال گردید.

لازم به ذکر است که بیش از60درصد پرونده های فوق الذکر منجر به صدور رای شده ومراحل قانونی آن در حال اقدام می باشد.