مشارکت شهرداری منطقه4 باهیئت امنا مسجد چهارده معصوم آزاد شهردر ساخت سرویس بهداشتی

مشارکت شهرداری منطقه4 باهیئت امنا مسجد چهارده معصوم آزاد شهردر ساخت سرویس بهداشتی

مشارکت شهرداری منطقه4 باهیئت امنا مسجد چهاده معصوم آزاد شهردر ساخت سرویس بهداشتی

به گزارش روابط عمومی منطقه4،با عنایت به ضرورت لزوم مشارکت شهروندی در ساخت و ساز و تاسیسات شهری ، هئیت امنای مسجد چهارده معصوم با شهرداری  منطقه4در ساخت وساز واحداث سرویس های بهداشتی مسجد چهارده معصوم و پارک بانوان آزاد شهر مشارکت می کند.

پس از بررسی طرح تهیه شده هئیت امنا مسجد توسط شهرداری منطقه 4و تائید آن مقرر شد عملیات اجرای اسکلت،سقف و دیوار چینی توسط بخش خصوصی ،شهرداری نسبت به تکمیل عملیات ساختمانی شامل نازک کاری وانجام تاسیسات برق و مکانیکی اقدام نماید.

در این مشارکت سرویس بهداشتی مناسب و مورد نیاز مسجد چهارده معصوم آزاد شهر و پارک بانوان  تامین و مورد بهره برداری خواهد شد.