فرارسیدن تاسوعاوعاشورای حسینی برعموم شیعیان جهان تسلیت باد

فرارسیدن تاسوعاوعاشورای حسینی برعموم شیعیان جهان تسلیت باد


فرارسیدن تاسوعاوعاشورای حسینی برعموم شیعیان جهان تسلیت باد

در کلاس عاشقی عباس غوغا می کند. در دل هر عاشقی عباس مأوا می کند .هر کسی خواهد رود در مکتب عشق حسین. ثبت نامش را فقط عباس امضاء می کند