فاز اول عملیات اجرای رفیوژ میانی خیابان معراج (کارتن سازی) به اتمام رسید

فاز اول عملیات اجرای رفیوژ میانی خیابان معراج (کارتن سازی) به اتمام رسید

فاز اول عملیات اجرای رفیوژ میانی خیابان معراج (کارتن سازی) به اتمام رسید

به گزارش روابط عمومی منطقه 4 ، با عنایت  به مشکلات ترافیکی به وجود آمده در خیابان معراج(کارتن سازی) و در راستای کنترل سرعت وسائط نقلیه، جلوگیری از دورزدنهای خطرآفرین و تجاوز به چپ، اجرای رفیوز میانی این شریان اصلی در دستور کار شهرداری منطقه 4قرار گرفت که  در حال حاضر این عملیات از تقاطع خیابان فارابی اجرا شده ودر آینده نزدیک تا میدان خیرین ادامه خواهد داشت .

عملیات اجرای رفیوژ میانی خیابان معراج به طول 1800  متر و اعتبار یک میلیارد ریال شامل نصب رفیوژ میانی و نصب چراغهای روشنایی اجرا گردیده است.