عید مرتضی علی(ع)برشیعیان مبارک

عید مرتضی علی(ع)برشیعیان مبارک


عید مرتضی علی(ع)برشیعیان مبارک

نازد به خودش خدا که حيدر دارد / درياي فضائلي مطهر دارد/ همتاي علي نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد