ساماندهی و نصب سنگ جداول خیابان 20متری اسکان

ساماندهی و نصب سنگ جداول خیابان 20متری اسکان

ساماندهی و نصب سنگ جداول خیابان 20متری اسکان

       به گزارش روابط عمومی منطقه4،در راستای  بهبود عبور و مرور و زیبا سازی معابر عملیات ساماندهی و نصب سنگ جداول خیابان اصلی اسکان در دستور کار شهرداری منطقه 4قرار گرفت.

با توجه به تراکم جمعیتی و تردد فراوان در خیابان 20متری اسکان و  درخواست اهالی منطقه و همچنین وضعیت نا بسامان خیابان  مذکور این طرح به طول400متر با هزینه ای بالغ بر سیصد میلیون ریال شامل نصب سنگ جدول و بهسازی آسفالت انجام گردید