ساماندهی تقاطع چهارراه نفت

ساماندهی تقاطع چهارراه نفت


ساماندهی تقاطع چهارراه نفت

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4،عملیات عمرانی ساماندهی و اصلاح هندسی چهار راه رسالت(شرکت نفت)با اعتباری بالغ بر یک میلیارد وپانصد میلیون ریال به پایان رسید. علیرضا مشایخی مدیرمنطقه چهار ضمن تاکید بر لزوم اهمیت ترمیم و نگهداری سطوح آسفالتی مسیرها وتقاطع های اصلی شهر واصلاح هندسی تقاطع ها افزود: باتوجه به نقش حائز اهمیت تقاطع ها به عنوان نقاط اساسی در عملکرد شبکه های معابر شهری ، ساماندهی چهارراه شرکت نفت در اولویت عمرانی منطقه 4 قرار گرفت. وی افزود: به منظور ساماندهی و رفع گره های ترافیکی و سهولت تردد شهروندان در تقاطع چهارراه نفت ، جمع آوری آسفالت قدیمی واجرای آسفالت مجددوهمچنین اصلاح هندسی انجام شده است . شایان ذکر است این پروژه با اعتباری بالغ بریک میلیارد و پانصد میلیون ریال هزینه اجرا شده است .