سازمان های وابسته

  • آتش نشانی و خدمات ایمنی
  • مدیریت آرامستانها
  • سازمان فاوا
  • سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
  • مدیریت پسماند
  • سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری
  • سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
  • سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های
  • سازمان حمل و نقل بار و مسافر
  • سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی