رفع تصرف گذر با اجرای رای کمیسیون ماده صد

رفع تصرف گذر با اجرای رای کمیسیون ماده صد

رفع تصرف گذر با اجرای رای کمیسیون ماده صد

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه4،با عنایت به رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها واحد اجرای احکام منطقه4با هماهنگی مقام قضایی نسبت به رفع تصرف گذرو تخریب حصار کشی غیر مجاز اقدام نمود.

آقای عباس ذاکر مسئول اجرای احکام شهرداری منطقه4 بیان کرد:با توجه به وظیفه شهرداری در خصوص  اجرای آرای صادره از سوی کمیسیون ماده صد،واحد اجرای احکام منطقه 4 با هماهنگی دستگاه قضائی وهمکاری نیروی انتظامی ، واحد اجرائیات و عمران منطقه  در راستای  جلوگیری از تضییع حقوق شهر وشهروندان نسبت به تصرف ایجاد شده در گذر توسط یکی از ساکنین اقدام نموده و برابر مفاد رای کمسیون ماده صد با تخریب حصار کشی غیر مجاز از تصرف گذر جلوگیری کرد.