رفع تصرف و آزاد سازی پارکینگ بر معبر

رفع تصرف و آزاد سازی پارکینگ بر معبر

رفع تصرف و آزاد سازی پارکینگ بر معبر

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه4،قسمتی از پارکینگ بر معبر بلوار شهید باهنر توسط واحد اجرای احکام منطقه رفع تصرف و آزاد سازی گردید.

در همین خصوص مهندس مشایخی مدیر شهرداری منطقه 4گفت:در راستای اجرای ضوابط شهر سازی و احیای حق و حقوقات شهر و شهرداری و با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با مراجع ذیربط توانستیم ضمن تخریب دیوار چینی غیر مجاز، قسمتی از پارکینگ بر معبر بلوار باهنر  که در تصرف یک واحد تجاری بود، آزاد سازی گردید.

وی در ادامه تصریح کرد : روند پیشرفت و توسعه شهر با همکاری و مشارکت مردم سرعت بیشتری خواهد گرفت و تحقق این مهم در گرو همکاری و مشارکت شهروندان است.