رفع تجاوز به گذر با تخریب حصار کشی غیر مجاز

رفع تجاوز به گذر با تخریب حصار کشی غیر مجاز


رفع تجاوز به گذر با تخریب حصار کشی غیر مجاز

رفع تجاوز به گذر با تخریب حصار کشی غیر مجاز

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه4،اجرای حکم تخریب به دلیل حصار کشی غیر مجاز و عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی توسط واحد اجرای احکام شهرداری منطقه4 .

در راستای اجرای قوانین و ضوابط شهر سازی  و با عنایت به گزارش اداره اجرائیات مبنی برحصار کشی غیر مجاز  وعدم رعایت گذربندی و صدور رای  تخریب توسط کمیسیون ماده صد ، پس از طی مراحل قانونی ،این حصار کشی  واقعدر بلوار جوکار ،خیابان شهید پارسائیان توسط  واحد اجرای احکام واداره اجرائیات منطقه4تخریب گردید.