دیدار صمیمانه پرسنل شهردار منطقه 4با معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

دیدار صمیمانه پرسنل شهردار منطقه 4با معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

دیدار صمیمانه پرسنل شهردار منطقه 4با معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه4،با عنایت به حضور مهندس فعالی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی به همراه کارشناسان حوزه معاونت در منطقه4،نشست و دیداری صمیمی با حضور پرسنل منطقه برگزار شد، که در این دیدار کارکنان از نزدیک به بیان مشکلات و دغدغه های کاری خود پرداختند.

در ابتدای این دیدار مهندس مشایخی شهردار منطقه ضمن خوش آمدگویی به بیان مشکلات جاری منطقه پرداختند،در ادامه این دیدار  مهندس فعالی ضمن بیان دیدگاه ونظرات آقای دکتر جمالی نژاد شهردار یزددر خصوص افزایش سطح حقوق و رفاهیات کارکنان شهرداری ، به ارائه گزارش از فعالیت های صورت پذیرفته شده  در زمینه های امور اداری و پرسنلی،رفاهی ومالی و همچنین به بیان اهم موارد در دست اقدام در راستای افزایش خدمات و تسهیلات بهتر به کارکنان شهرداری پرداختند.