حصار کشی اراضی رها شده در سطح منطقه4

حصار کشی اراضی رها شده در سطح منطقه4

حصار کشی اراضی رها شده در سطح منطقه4

به گزارش روابط عمومی منطقه4،با عنایت به وجود اراضی مجهول المالک وزمین های  بدون حصار و رها شده که ضمن تبدیل به مکانی جهت تجمیع زباله و نخاله ،مشکلات فراوانی را از نظر بهداشتی ،زیست محیطی و امنیتی برای شهروندان به وجود آورده است

شهرداری منطقه4در راستای اجرای ماده110قانون شهرداریها و حل این معضل و مشکل شهروندان و همچنین ساماندهی چهره و جداره سطح منطقه به وسیله اخطار کتبی و یا نصب بنر  اقدام به صدور اخطار و تعیین مهلت برای مالکین می نماید.که در صورت عدم اقدام مالک شهرداری راساً نسبت به حصار کشی این اراضی اقدام خواهد  نمود.