تلاش شهرداری منطقه جهت مناسب سازی فضای های عمومی در سطح منطقه 4

تلاش شهرداری منطقه جهت مناسب سازی فضای های عمومی در سطح منطقه 4

تلاش شهرداری منطقه جهت مناسب سازی فضای های عمومی در سطح منطقه 4

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه4،در راستای مناسب سازی فضاهای شهری جهت استفاده معلولین ،مدیر منطقه4 با تفاق مشاور شهردار در امور مناسب سازی فضاهای عمومی  و مسئول عمران  از پروژه های در دست اجرای سطح منطقه بازدید بعمل آوردند.  

در این خصوص مهندس مشایخی مدیر منطقه4ضمن  تاکید مبنی بربه کار گیری استانداردهای روز و مطالعات کارشناسی در انجام مناسب سازی معابر در این منطقه گفت:به منظور بررسی و اتخاذ راهکار های مناسب جهت تسهیل در تردد و استفاده راحت شهروندان کم توان یا دارای معلولیت جسمی از امکانات و فضاهای شهری  به اتفاق مشاور شهردار در این امر از تعدادی از پارکها و پیاده رو های  سطح منطقه بازدید به عمل آمد.که مقرر شد با رعایت استاندارد ها و ضوابط مربوطه در کلیه پروژهای ضمن رفع نواقض موجود ،بستر لازم جهت رفاه حال و استفاده این دسته از شهروندان از این امکانات فراهم گردد.