تخریب قسمتی از یک واحد مسکونی به دلیل عدم رعایت گذربندی و تجاوز به گذر

تخریب قسمتی از یک واحد مسکونی به دلیل عدم رعایت گذربندی و تجاوز به گذر

تخریب قسمتی از یک واحد مسکونی به دلیل عدم رعایت گذربندی و تجاوز به گذر

به گزارش روابط عمومی منطقه4،به دلیل عدم رعایت گذر بندی و تجاوز به گذر ،قسمتی از یک باب واحد مسکونی  به مساحت70/43متر مربع تخریب گردید.

در راستای اجرای قوانین ضوابط شهر سازی  و با عنایت به گزارش اداره اجرائیات و شکایت اهالی محل و صدور رای  تخریب توسط کمیسیون ماده صد و پس از طی مراحل قانونی ،عدم رعایت گذر بندی و تجاوز به گذر قسمتی از یک واحد مسکونی واقعدر بلوار جوکار ،کوچه شهید محمد حسین جوکار توسط واحد اجرای احکام ،اداره اجرائیات و واحد عمران منطقه4تخریب گردید.