الزام دستگاههای خدمات رسان دراخذاستعلام از شهرداری برای انشعاب آب - برق-گاز

الزام دستگاههای خدمات رسان دراخذاستعلام از شهرداری برای انشعاب آب - برق-گاز

الزام دستگاه های خدمت رسان در اخذ استعلام از شهرداری قبل از واگذاری هرگونه اشعاب آب،برق و گاز به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4، با توجه به مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و در راستای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی دولتی و ملی و تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها و ساخت و سازهای غیر مجاز و بدون اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری ها در حاشیه شهر ، ارائه خدمات ( اب ، برق ، گاز و ... ) از سوی دستگاههای خدمات رسان بدون استعلام از دستگاههای مسئول و متولی در حوزه زمین می باشد و از آنجا که شرکت های خدمات رسان با صرف هزینه از بیت المال مبادرت به احدث شبکه واقداماتی از قبیل حفاری ، لوله گذاری می نمایند و برای جبران هزینه های انجام شده مجبور به واگذاری انشعابات به مردم می گردند از طرف دیگر به موجب قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق، تلف، فاضلاب و گاز و آئین نامه اجرایی مربوطه شرکت های خدمات رسان از ارائه خدمت در اراضی مشمول قانون فوق الذکر منع شده اند . بنابراین ضروری است دستگاههای خدمات رسان ( آب ، برق، گاز و ...) به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم وتخلفات احتمالی در تصرف اراضی دولتی یا تصرف حریم راهها و گسترش بی رویه شهرنشینی در حاشیه شهرها قبل از آغاز عملیات حفاری ، احداث شبکه یا فعالیت های عمرانی بویژه در اراضی دولتی در معرض تصرف و درحاشیه شهر و مناطق با کاربری غیرمسکونی ازادارات : راه و شهرسازی ، منابع طبیعی و آبخیز داری ، حمل و نقل جاده ای و شهرداری ها حسب مورد استعلام بعمل آورند. روابط عمومی شهرداری منطقه4