ارسال40 پرونده مودیان بدهکار به کمیسیون 77در یک ماهه گذشته

ارسال40 پرونده مودیان بدهکار به کمیسیون 77در یک ماهه گذشته

ارسال40 پرونده مودیان بدهکار به کمیسیون 77در یک ماهه گذشته

به گزارش روابط عمومی منطقه4،با عنایت به دستور شهردار محترم ،کمیسیون در آمدی  در محل منطقه به صورت هفتگی با حضور اعضا تشکیل و پیگیر معوقات و حق و حقوقات شهرداری ازمؤدیان بدهکار گردید.در همین راستا و با توجه به اقدامات انجام گرفته تا کنون نزدیک به 100پرونده تشکیل که 40تا از پرونده ها به کمسیون ماده 77ارسال و رای آن صادر  و ماباقی آن در حال ارسال به کمیسیون مربوطه می باشد.همچنین با پیگیری های انجام شده12پرونده منجر به پرداخت بدهی شده است.