اربعین حسینی برشیعیان تسلیت باد

اربعین حسینی برشیعیان تسلیت باد


اربعین حسینی برشیعیان تسلیت باد

درسی که اربعین به مامیدهد، زنده نگهداشتن یادِحقیقت وخاطره ی شهادت درمقابل طوفان تبلیغات دشمن است . . .

« مقام معظم رهبری »