اجرای پروژه دفع آبهای سطحی بلوار شهید دهقان

اجرای پروژه دفع آبهای سطحی بلوار شهید دهقان


اجرای پروژه دفع آبهای سطحی بلوار شهید دهقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4 همزمان با شروع فصل بارندگی اجرای پروژه دفع آبهای سطحی بلوار شهید دهقان با اعتباری بالغ بر 2000000000 ریال پایان یافت. علیرضا مشایخی مدیر شهرداری منطقه 4با اشاره به پروژه‌های منطقه چهار در بخش رفع آبگرفتی ها در زمان باندگی و توسعه کانال‌های انتقال آب‌های سطحی، گفت: احداث کانال دفع آب های سطحی بلوار شهید دهقان به طول 90مترقبل از ورودی خیابان باروتکوب زاده به طریق لوله گذاری کارو گیت سایز 600 با اعتباری بالغ بر 2000000000 ریال پایان یافت که بازخورد و عملکرد مفید آن را در بارندگی اخیر مشاهده کردیم . روابط عمومی شهرداری منطقه4