برای دریافت اسناد استعلام بهای طرح تکمیل پارک بانوان   کلیک کنید.