مشارکت مردمی

تفاوت "شهروند" با شهرنشین، در مسئولیت(حقوق و تکالیف) شهروندی است.

 

 شهروندان گرامی درراستای تقویت همکاری و مشارکت میان شما و مدیریت شهری و فراهم ساختن امکان ارائه طرح ها، پیشنهادها و راهکارهای شما برای حل مشکلات شهری و بروز خلاقیت شهروندان و تقویت رویکرد مشارکت محوری در برنامه های مدیریت شهری، فرم مشارکت شهروندی جهت ورود به فرآیند مشارکت طراحی و تعبیه گردیده است. در صورت تمایل آن را به طور کامل تکمیل و سپس ارسال نمایید.

 

فرم مشارکت شهروندی

 

اگر شما مدیر یا از سایر مسئولین این ناحیه از شهرداری بودید چه اقداماتی را برای عمران و افزایش ایمنی و بهبود شرایط محله خود و انجام بهتر امور نظارتی و خدمات شهری ...  این ناحیه براساس اولویت دردستور کار قرار می دادید؟

 

اگر من شهردار بودم ...

 

عملکرد ناحیه یک منطقه سه شهرداری را چگونه ارزیابی می نمایید؟

 

فرم ارسال ارزیابی عملکرد