پیام سال97 پیام سال97

مدیر منطقه مدیر منطقه

 

 • معاونت مالی و اقتصادی
 • معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
 • معاونت خدمات شهری
 • معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری
 • معاونت شهرسازی و معماری
 • منطقه یک شهرداری
 • منطقه دوشهرداری
 • منطقه سه شهرداری
 • منطقه بافت تاریخی شهرداری
 • آتش نشانی و خدمات ایمنی
 • مدیریت آرامستانها
 • سازمان فاوا
 • سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
 • مدیریت پسماند
 • سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری
 • سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
 • سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های
 • سازمان حمل و نقل بار و مسافر
 • سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
 • مزایدات، مناقصات
 • شورای اسلامی شهر یـزد